Member ginn!

Entdeck d’Welt vun de Scouten:

  • Frëndschaft, Spill a Spaass
  • Verantwortung iwwerhuelen, zesumme plangen a schaffen
  • Liewen an a mat der Natur

D’Deckelsmouken encadréiere Kanner am Alter vu 5 bis 18 Joer an doriwwer eraus. Ab dem Alter vu 16 Joer kann een och als Chef an enger Branche aktiv ginn an un deene verschiddene Formatioune vun der FNEL deelhuelen.

Member bei den Deckelsmouken ze ginn ass net schwéier.

Einfach d‘fiche d’inscription an d‘fiche médicale ausdrécken an ausgefëllt un d’Deckelsmouke schécken oder engem vun eise Cheffe ginn.

Natierlech ass et och méiglech sech dat Ganzt am Vieraus mol unzekucken an direkte Kontakt mat de respektive Cheffen opzehuelen. All Samschdeg (ausser wann et am Trimesterprogramm anescht uginn ass) si vu 14:00h bis 16:00h Versammlungen am Home zu Stengefort, d’Adress steet ënnert der Rubrik „Kontakt„.

Déi verschidde Branchen, grad ewéi eng Erklärung dozou an eng Lëscht mat de Cheffen sinn och op eisem Site ze fannen.

Bis geschwënn! 🙂

 

Beschreiwung vun der FNEL

 

IMG_3306

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

 

Découvre le monde des scouts:

  • Amitié et amusement
  • Prendre des responsabilités, planifier et travailler en groupe
  • Vivre en respectant la nature

Les Deckelsmouken encadrent des enfants agés de 5 à 18 ans et plus. A partir de l’âge de 16 ans, il est possible de s’engager en tant que chef dans une des branches de notre groupe et de participer aux formations proposées par la FNEL.

Devenir membre des Deckelsmouken est assez simple.

Il faut juste imprimer et remplir une fiche d’inscription et une fiche médicale et ensuite renvoyer le tout au Deckelsmouken ou bien remettre personnellement les fiches à un de nos chefs.

Il y a bien sûr aussi la possibilité de nous rendre visite pendant une de nos réunions et d’ainsi pouvoir parler directement avec les responsables. Nos réunions se tiennent tous les samedis (sauf si indiqué autrement dans le programme trimestriel) entre 14:00h et 16:00h dans notre Home à Steinfort. L’adresse se trouve dans la rubrique „Kontakt„.

Les différentes branches, accompagnées de listes avec nos chefs, sont expliquées en détail sur notre site.

A bientôt! 🙂

 

Description par la FNEL

 

IMG_2996