Kotisatioun

Fir Member bei de Stengeforter Deckelsmouken ze sinn, muss all Joer eng Kotisatioun vun 30€ iwwerwise ginn.

Iwwerweist wegl. déi 30 € op eise Konto bei der BGL Bnp Paribas LU52 0030 2539 4129 0000 mat der Mention “Cotisatioun 2022/2023 + Numm an Virnumm vum Kand“.