Branchen

Fir allen Altersstufe gerecht kënnen ze ginn, ass de Scoutsgrupp a fënnef Branchen opgedeelt, déi hire Programm den ënnerschiddlechen Alterskategorien upassen.

D‘Beaver sinn déi jéngst am Grupp. Si sinn 5-7 Joer al a bei hinnen dréint sech alles drëm, Spaass ze hunn a nei Saachen ze entdecken.
D‘Wëllefcher sinn 8-10 Joer al an erliewen flott Aktivitéiten an an em d’Natur.
D‘Scouten sinn 11-13 Joer al. An der Patrull huet jidderee seng Chargen a jiddereen huet seng Verantwortung ze droen.
D‘Explorer sinn 14-15 Joer al. Hei gëtt et kee Chef méi, mee e Responsablen. D’Décisioune sollen zesumme getraff, den Trimesterprogramm zesummen organiséiert gi kënnen.
D‘Rover sinn 16-18. Wéi och bei den Explorer ginn d’Aktivitéiten zesumme geplangt an organiséiert.

Cheffen organiséieren d’Aktivitéiten an deene verschiddene Branchen. All Branch huet hir Cheffen.
Chef kann een ab 16 Joer ginn.