Wëllkomm op der Homepage vun den Deckelsmouken

Léif Beaver, Wëllef, Scouten, Explorer, Rover, Cheffen an Elteren,

d’Stengeforter Deckelsmouken wënsche schéin Ouschteren!

K O T I S A T I O U N
Mir wellen nach eng Keier un d´Kotisatioun 2018-2019 erenneren. Iwwerweist wegl. dei 30 € op eise Konto bei der BGL Bnp Paribas  LU52 0030 2539 4129 0000 mat der Mention “cotisation + Numm“.

D’Deckelsmouken sinn och op Facebook!

ORIGINAL